รับรางวัล SME ดีเด่น ของโครงการ 12th SME NATIONAL AWARDS สาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ admin November 18, 2022

รับรางวัล SME ดีเด่น ของโครงการ 12th SME NATIONAL AWARDS สาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

18 กันยายน 2563 บริษัทโรบอท ซิสเต็มจำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ของโครงการ 12th SME NATIONAL AWARDS สาขากลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

September 18, 2020, Robot System Co., Ltd. received an Outstanding SME Award from the 12th SME NATIONAL AWARDS project in the electrical and electronic business group.