เป็นวิทยากรในงาน Robotics Summit 2020 ในหัวข้อ The Rise of Raas(Robotics-as-a-Service) Through Hyperautomation admin November 15, 2022

เป็นวิทยากรในงาน Robotics Summit 2020 ในหัวข้อ The Rise of Raas(Robotics-as-a-Service) Through Hyperautomation

1 ธันวาคม 2563 คุณกัมปนาท ตันพิทักสิทธิ์ เป็นวิทยากรในงาน Robotics Summit 2020 ในหัวข้อ  The Rise of Raas(Robotics-as-a-Service) Through Hyperautomation.ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเสรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

December 1, 2020, Mr. Kampanat Tanpitaksit Was a speaker at Robotics Summit 2020 on the topic The Rise of Raas(Robotics-as-a-Service) Through Hyperautomation. they were organized by the Ministry of Digital Economy, Society, and the Thai Digital User Association.